eBay Türkçe sözlük: Kapsamlı eBay ve eTicaret sözlüğü

//eBay Türkçe sözlük: Kapsamlı eBay ve eTicaret sözlüğü

eBay Türkçe sözlük: Kapsamlı eBay ve eTicaret sözlüğü

eBay Türkçe sözlük eBay’de alış veriş yapan bütün Türkler için çok önemlidir. eBay ve eTicaret sitelerinde kullanabileceğiniz en önemli sözcükleri sizin için derledik.

eBay Türkçe Sözlük “A”

abdicate                   vazgeçmek
above the average   ortalamanın üstünde
accept    kabul etmek
accord advantages   avantajlar tanımak
according to   -e göre
account balance     hesap bakiyesi
account experts board hesap uzmanları kurulu
account      hesap, mevduat
accounting     muhasebe
accrue   tahakkuk etmek;çoğalmak,   birikmek;eklenmek
accrued interest  birikmiş faiz
accumulation of capital       sermaye birikimi
acknowledgement of debt   borcun onaylanması
active   faal/etkin
activity       faaliyet / etkinlik
added value    katma değer
additional charge    ilave ücret, zam
additional expenses    ilave masraf
addresser     gönderen
adopt    kabul etmek
advance payment    avans ödemesi
advantage     fayda, yarar, avantaj
advertise       reklam yapmak
advertisement   reklam
advertising agency     reklam şirketi
adviser     danışman, reklam veren kişi
affirm   doğrulamak
after-hours dealings    mesai sonrası alım-satımlar
agency    kurum; ajans; daire; birim
agent    temsilci, acente
aggregate expenditure toplam harcamalar

eBay Türkçe Sözlük

aggregate income                   toplam gelir
agree upon        anlaşmak
agree  anlaşmak, mutabakatavarmak
agreement on pre-shipment inspection sevkiyat öncesi kontroleilişkin anlaşma
agreement                       anlaşma, muvafakat
aim at   amaçlamak
all expenses      bütün masraflar
all rights reserved  her hakkı saklıdır
allocate tahsis etmek, dağıtmak
allocated appropriation tahsis edilen ödenek
allocation of funds    fonların tahsisi
allocation  tahsisat, dağıtım
amend   tadil etmek
amendment of a provision bir hükümde değişiklikyapma
amendment to a treaty  antlaşmada değişiklikyapılması
amendment   değiştirme, tadilat yapma
amount of a compensation  tazminat tutarı
amount      miktar; tutar, meblağ
an income tax immunity form  gelir vergisi muafiyet formu
analysis     çözümleme/tahlil
analyze      tahlil etmek
annual         yıllık
annul   iptal etmek
answer   yanıt
appearance  görünüş
appliance  alet
application of procedures  usullerin uygulanması
application  uygulama; başvuru
apply a reduction  indirim uygulamak
apply in its entirety            bütünüyle uygulamak
apply in person    şahsen başvurmak
apply to  başvurmak
apply    uygulamak; başvurmak
appropriate     ödenek ayırmak; uygun
appropriation  ödenek
appropriations     giderler; ödenekler
approval   onay, onaylama
approve  onaylamak
approved   onaylanmış
approves   onaylar
aquaculture su ürünleriyetiştiriciliği/akuakültür
arbitration clause tahkim hükmü,
arbitration committee for consumer problems tüketici sorunları hakemheyeti
arbitration committee    tahkim komitesi
arbitration procedure  tahkim usulü
arbitration      tahkim, hakemlik
area   alan, bölge
arrangement   düzenleme
art     sanat,
article  madde; eşya; parça
assent    rıza; uygun bulma,
assessment     değerlendirme
assets       varlıklar, değerler,kıymetler
assign    ayırmak, tahsis/tayin etmek
assistance yardım,destek, iane,muavenet
association agreements      ortaklık anlaşmaları
association   ortaklık
attain  erişmek, elde etmek;kazanmak
attorneyship   avukatlık
audit   muhasebe denetimi
author    yazar
authority    otorite, kurum
authorization   yetki verme
author’s royalties  yazarlık hakları
available balances kullanılabilir bakiye
average     ortalama
award (decision) of an arbitration board:  tahkim kurulu kararı
award    hakem kararı

eBay Türkçe Sözlük “B”

back to back loan  karşılıklı kredi
back destek, desteklemek
bad check  karşılıksız çek
bail  kefalet
bailee emanetçi
bailment kefalet, malları teminatolarak verme
balance of current account  cari işlemler dengesi
balance of debt  borç bakiyesi
balance of payments ödemeler dengesi
balance of payments ödemeler dengesi
balance sheet bilanço
balance  denge; bakiye; bilanço
balanced budget  denk bütçe
balanced development  dengeli büyüme
balanced trade  dengeli ticaret
ban  yasaklamak
bank acceptance credit banka kabul kredisi
bank account banka hesabı
bank balance banka bilançosu
bank check  banka çeki
bank deposit banka mevduatı
bank endorsement banka cirosu
bank interest banka faizi
bank loan banka kredisi
bank  banka
banker bankacı
banker’s payment order  banka ödeme emri
banking commissions bankacılık komisyonları
banking operations bankacılık işlemleri
banking profession bankacılık mesleği
banking transactions bankacılık işlemleri
banking bankacılık işlemleri
banner headline manşet
bargain  pazarlık etmek
barter takas, mübadele
base price temel fiyat

eBay Türkçe Sözlük

basic requirements temel gerekler
basic  temel
basis  esas; ilke, kural; temel,prensip
be approved onanmak
be due vadesi gelmek (senet vb.)
be overdue vadesi geçmek
bearer hamil
begin to operate işletmeye almak
behalf  adına, namına, yerine
beneficiary faydalanan, yararlanan
benefit  fayda, istifade; kâr; menfaat
benefit kar, fayda
beside yanında
besides bunun yanı sıra
bid bond geçici teminat
bid document şartname
bid ihale, teklif verme
bidder ihaleye giren, teklif veren
bidding documents ihale/teklif belgeleri
bidding law ihale yasası
bilateral agreement ikili anlaşma
bilateral trade iki yanlı ticaret
bill of lading konşimento
bill of Law Kanun Tasarısı
bill of sale satış faturası
bill  hesap; fatura; senet; poliçe
bill senet, fatura
bills of guarantee teminat senetleri
bills payable ödenecek borç senetleri
bills receivable alacak senetleri
binding contract bağlayıcı sözleşme
binding  bağlayıcı
bio biyo
bio-availability  biyo-mevcudiyet
biodegradable biyolojik olarakparçalanabilen
bio-equivalence biyo-eşdeğerlik
black market karaborsa
blank bill açık senet
blank cheque açık çek

eBay Türkçe Sözlük

blank endorsement açık ciro
blank signature açığa imza
Board of Directors of the Bank Banka Yönetim Kurulu
board of governors of the bank banka guvernörler kurulu
Board of Governors of the Bank Banka Guvernörler Kurulu
board  idare meclisi; kurul
body  birim, organ, kuruluş; kurum
bond tahvil, bono, senet
border gate sınır kapısı
border inspection post sınır kontrol noktası
border trade sınır ticareti
border  sınır, hudut
brand name marka adı
brand  marka; cins; çeşit
bribe  rüşvet
bribery rüşvet
bribery  rüşvetçilik
budget deficit bütçe açığı
budget equilibrium bütçe denkliği
budget bütçe
burden-sharing külfet paylaşımı, masrafpaylaşımı
business year iş yılı
business  iş/meşguliyet
business iş; meşguliyet
buy on credit krediyle almak
buy satın almak
buyer satın alan
buyer’s credit alıcı kredisi
buying forward vadeli alım
by instalment taksitle
by means of vasıtasıyla
by product yan ürün
by the way sırası gelmişken
by way of yoluyla
by-product yan ürün
cadastre kadastro
competent body yetkili organ, yetkili birim
corruption  yolsuzluk
counterfeit  taklit, sahte
decision of an arbitration board tahkim kurulu kararı
fraud  hile, sahtekârlık,dolandırıcılık
immovable purchased on a time share basis  devre mülk esasında satınalınan taşınmaz
notified body onaylanmış kuruluş
on a non-discriminatory basis ayrımcı olmayan birtemelde, ayrımyapılmaksızın
on a reciprocal basis karşılıklılık temelinde
on an equitable basis hakkaniyet temelinde
on behalf of the governments of the member states üye devletlerin hükümetleriadına
on its behalf  kendi adına, kendi namına
pre-court settlement body (arbitration) duruşma/yargılama öncesiçözüm organı (tahkim)
right to benefit ararlanma/istifade etmehakkı
this regulation shall be binding in its entirety and directly applicablein the member states bu tüzük üye devletlerdebütünüyle bağlayıcıdır vedoğrudan uygulanır.
to bring an action (before the court)  dava açmak burden yük,külfet
to have a binding force bağlayıcı gücü olmak
to resignas a body toplu olarak istifa etmek

eBay Türkçe Sözlük “C”

categories of agreements anlaşma kategorileri
cause a disadvantage bir zarara neden olmak
career kariyer
commercial advertisement ticarî reklâm
commercial announcement ticarî ilân
compensation tazminat
compensatory amount telâfi edici tutar
conclude an agreement anlaşma yapmak
cooperation işbirliği

eBay Türkçe Sözlük “D”

debit balance borç bakiyesi
decision of an arbitration board tahkim kurulu kararı

eBay Türkçe Sözlük “E”

endorsement tasdik/doğrulama; onaylama
exclusive distribution agreements tek elden dağıtımanlaşmaları
exclusive purchasing agreements tek elden satın almaanlaşmaları

eBay Türkçe Sözlük “F”

foreign trade dış ticaret
franchise agreements franchising anlaşmaları
free trade agreement  serbest ticaret anlaşması
free trade area serbest ticaret alanı

eBay Türkçe Sözlük “G”

grant of licences by arbitration tahkim yolu ile lisansverilmesi

eBay Türkçe Sözlük “H”

has agreed as follows aşağıdaki gibi anlaşmıştır
have agreed on the following provisions (in convention)  aşağıdaki hükümler  üzerinde  anlaşmıştır (uluslararası  sözleşmelerde)
household appliances ev aletleri

eBay Türkçe Sözlük “J”

job iş/meslek

eBay Türkçe Sözlük “I-İ”

inter-enterprise agreement şirketler arası anlaşma
Interim Agreement  Geçici Anlaşma
involve an advantage  bir avantaj içermek
international arbitration  uluslararası tahkim
joint karma, ortak

eBay Türkçe Sözlük “L”

liberalisation of banking services bankacılık hizmetlerinin  serbestleşmesi

eBay Türkçe Sözlük “M”

market economy piyasa ekonomisi
(make) a reduction indirim uygulamak
membership üyelik
multilateral agreements çok taraflı anlaşmalar
mutual advantage karşılıklı yarar
minimal amount asgari tutar

eBay Türkçe Sözlük “O”

occupation uğraş (iş veya mesleği kapsar)

eBay Türkçe Sözlük “P”

position
post
professionmeslek (yüksek öğrenim gerektiren iş)

eBay Türkçe Sözlük “N”

notification tebliğ, bildirme
notification of inter-enterprise agreement şirketler arası anlaşmayailişkin tebliğ

eBay Türkçe Sözlük “P”

partnership şirket ; ortaklık
paying agency ödeme kuruluşu
plurilateral agreements çoklu anlaşmalar
proposed agreement önerilen anlaşma

eBay Türkçe Sözlük “R”

ratification onay (uluslararasıanlaşmalarda)
renew agreements anlaşmaları yenilemek

eBay Türkçe Sözlük “S”

scope of application uygulama alanı
specialisation agreement uzmanlık anlaşması
status of a body bir kurumun statüsü, bir  organın statüsü

eBay Türkçe Sözlük “W”

where appropriate uygun olduğu hallerde
work iş/çalışma

 

 Kaynaklar:

¹ eBay Dictionary

By | 2018-01-08T21:23:26+00:00 Ocak 8th, 2018|Ekonomi|0 Yorum

About the Author:

KKK’lığından emekli (2012) topçu kurmay albay. Çeşitli Kara Kuvvetleri birliklerinde batarya, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1997-2003 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda, 2005-2008 yılları arasında Heidelberg Kara Unsur Komutanlığı Karargahı’nda görev yaptı. 10 yıldan fazla süren NATO görevlerini müteakip, Dağ ve Komd.Tug.K.Yrdc. (Hakkari) ve 3.Taktik P.Tüm.Kur.Bşk. (Hakkari) görevlerinde bulundu. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. “Siber Savaşlar ve Uluslararası Çatışmalar (New York Eyalet Üniversitesi/ABD) ve “Savaş Paradoksları (Princeton Üniversitesi/ABD) konularında sertifika sahibidir.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: